Szkoła Policealna- nabór na luty 2018 rozpoczęty !

14.12.2017

Kształcimy w zawodzie TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Nauka trwa 3 semestry i odbywa się w systemie zaocznym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy
współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych
organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie przedmioty realizowane są podczas nauki w szkole?
podstawy prawa pracy
techniczne bezpieczeństwo pracy
ocena ryzyka zawodowego
oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy
język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
ergonomia w procesie pracy
zagrożenia w środowisku pracy
ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Po ukonczeniu nauki słuchacz zdaje egzamin pisemny i praktyczny przezd Okręgowa Komisją Egzaminacyjną i zdobywa kwalifikację Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.