-technik spawalnictwa

TECHNIK SPWALNICTWA

Zapisz się

POZNAJ KIERUNEK KSZTAŁCENIA - w wyniku procesu kształcenia uczeń technikum spawalnictwa powinien umieć:

 • Organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
 • Opracowywać instrukcje technologiczne spawania,
 • Opracowywać instrukcje usuwania skutków odkształceń spawalniczych,
 • Dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 • Projektować technologiczne procesy spawania,
 • Wykonywać połączenia spawane i zgrzewane (w tym wykonywać spawanie i cięcie gazowe oraz spawanie łukowe),
 • Kontrolować jakość wykonanych spoin,
 • Przestrzegać przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:
MEC.08Wykonywanie i naprawa elementów maszyn , urządzeń i narzędzi
MEC.10- Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

W toku zawodowego kształcenia teoretycznego i szkolenia praktycznego uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Budowy, działania i obsługi urządzeń do spawania gazowego,
 • Warunków i stosowanych sposobów termicznego cięcia oraz napawania,
 • Metod, urządzeń i warunków zgrzewania metali i tworzyw sztucznych,
 • Urządzeń i technologii spawania łukowego elektrodami otulonymi, w osłonach gazowych, lukiem krytym, cięcia plazmowego i in.,
 • Materiałów przeznaczonych na konstrukcje spawane, ich obliczaniem i technologicznością,
 • Zastosowania technologii spawania przy wytwarzaniu konstrukcji budowlanych, mostów, zbiorników, aparatury chemicznej, samochodów i budowie maszyn,
 • Kontroli jakości złączy spawanych, zgrzewanych i lutowanych,
 • Wdrażania bezpiecznych metod pracy,
 • Korzystania z dokumentacji technicznej i literatury fachowej.

Jako absolwent technikum w zawodzie technik spawalnictwa uzyska przygotowanie bazowe dla średniego personelu spawalniczego, dzięki któremu będzie umiał:

 • Opracować dokumentację technologiczną spajania
 • Dobierać materiały dodatkowe do spawania
 • Projektować technologiczne procesy spawania
 • Organizować i nadzorować przygotowanie produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów
 • Zapewniać utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej
 • Prowadzić gospodarkę maszynową zakładu spawalniczego
 • Po odbyciu odpowiednich przeszkoleń i zdobyciu dalszych kwalifikacji specjalistycznych dokonywać kontroli jakości złączy.

Pełnoletni uczeń ma możliwość uczestnictwa w szkoleniach i uzyskania kwalifikacji spawacza. Uzyskane przygotowanie pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w różnych przedsiębiorstwach w których technologie spawania są wiodące albo pomocnicze. Może tam pełnić funkcję technologa albo kontrolera jakości.

Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów wyższych oraz szkoleń z zakresu uprawnień personelu spawalniczego.
Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni jako:

 • Kierownik sekcji technologicznej lub spawalnika – technologa
 • Kierownika lub technologa w sekcji konstrukcji oprzyrządowań
 • Spawalnika produkcji

 

Zapisz się