KIERUNKI KOLEJOWE -NOWOŚĆ

23.07.2020

Szkoły w Żywcu

ul. H. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 / 861-23-73, 861-43-46
tel. kom: 697 818 746
www: szkoly.zywiec.zdz.pl
e-mail: s-zywiec@zdz.katowice.pl

pierwsza szkoła kształcąca w zawodach kolejowych na podbeskidziu we współpracy ze spółkami kolejowymi PKP Intercity S.A., PKP CARGO S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Technikum dla młodzieży:

 • TECHNIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH

Zapisz się

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych
TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji TKO.09 Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych:

 • naprawiania części, maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych,
 • montażu maszyn i urządzeń w pojazdach kolejowych,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych.

W zakresie kwalifikacji TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych:

 • prowadzenia i obsługi pojazdów trakcyjnych,
 • wykonywania prac w charakterze rewidenta taboru kolejowego,
 • diagnostyki stanu technicznego taboru kolejowego.

 

 • TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Zapisz się

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie
technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji TKO.07.Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:

 • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
 • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej
 • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej

w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:

 • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych
 • zarządzania taborem kolejowym
 • przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób
 • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów

Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako: dyżurny(a) ruchu, nastawniczy(a), manewrowy (a),
konduktor, kasjer(ka), dyspozytor(ka), kierownik pociągu. Będziesz mógł( mogła) kontynuować
naukę na studiach na wydziale transportu, logistyki. ruch pociągów, obsługiwać urządzenia
sterownia ruchem kolejowym, planować przewozy pasażerskie i towarowe, nadzorować obsługę
pociągów, wykonywać manewry kolejowe.

Technik transportu kolejowego musi odznaczać się umiejętnością bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, sprawnie posługiwać się przepisami kolejowymi, musi umieć wypełniać dokumentację związaną z procesem przewozowym oraz obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym, znać budowę i obsługę taboru kolejowego, organizację pracy przewozowej, a także dokonywać sprzedaży usługi transportowej.

Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzić będą fachowcy z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców.

Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • MECHANIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH - 

Praktyka zawodowa u naszego Partnera - CARGO PKP S.A.

ZAPISZ SIĘ

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowyc

CELE KSZTAŁCENIA:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych:

 • naprawiania części, maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych;
 • montażu maszyn i urządzeń w pojazdach kolejowych;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych.

Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzić będą fachowcy z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców.

Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się.