Technik transportu kolejowego

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO-NOWOŚĆ

Zapisz się

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08.Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie

technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji TKO.07.Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:

  • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
  •  obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej
  • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej

 

w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:

  • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych
  •   zarządzania taborem kolejowym
  •   przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób
  • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów

 

Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako: dyżurny(a) ruchu, nastawniczy(a), manewrowy (a),

konduktor, kasjer(ka), dyspozytor(ka), kierownik pociągu. Będziesz mógł( mogła) kontynuować

naukę na studiach na wydziale transportu, logistyki. ruch pociągów, obsługiwać urządzenia

sterownia ruchem kolejowym, planować przewozy pasażerskie i towarowe, nadzorować obsługę

pociągów, wykonywać manewry kolejowe.

 

Technik transportu kolejowego musi odznaczać się umiejętnością bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, sprawnie posługiwać się przepisami kolejowymi, musi umieć wypełniać dokumentację związaną z procesem przewozowym oraz obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym, znać budowę i obsługę taboru kolejowego, organizację pracy przewozowej, a także dokonywać sprzedaży usługi transportowej.

Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzić będą fachowcy z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców.

Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

 

Zapisz się