TERMINY REKRUTACJII 2023/2024

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE KANDYATÓW

I.

od 15 maja 2023 r. do 19czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku wydrukowane z systemu https://slaskie.edu.com.pl/ podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.II. od 23 czerwca 2023 r.do 10 lipca 2023 r.do godz. 15.00


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej poprzez dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru następujących dokumentów:
• świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczona kopia),
• zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub poświadczona kopia),
• zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim.

 


III. od 18 lipca 2023 r.do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

• Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.Osoby przyjęte zobowiązane są dodatkowo:


• złożyć dwa zdjęcia legitymacyjne
• uiścić opłatę wpisową na indywidualny numer konta wydany przez sekretariat
• złożyć zaświadczenie z Medycyny Pracy (skierowania  będą  wydawane przez sekretariat)