Erasmus+ 2017

 

 

Projekt" Praktyki europejskie szansą na rozwój zawodowy" nr.2017-1-PL01-KA102-036303

Akcjia 1. Sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

OKRES REALIZACJI-01.12.2017- 30.11.2018

 

Celem głównym projektu jest podniesienie i udoskonalenie umiejętności zawodowych 10-ciu uczniów ZSZ Żywiec w zawodzie kucharz w czasie trzytygodniowych praktyk realizowanych Hiszpanii

Cele szczegółowe:
- ułatwienie rozpoczęcia funkcjonowania na rynku pracy
- pokazanie uczniom możliwości mobilności zawodowej i odnoszenia sukcesów zawodowych
- praktyka pod okiem mistrzów kulinarnych
-rozwijanie cech przedsiębiorczości (efektywność, operatywności, przebojowość), które ułatwią zakładanie własnej działalności gospodarczej,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności, oraz kompetencji zawodowych uczniów,
- zapoznanie się z tradycyjną kuchnią hiszpańską,
- doskonalenie znajomości języków obcych w tym wykorzystanie języka obcego w praktyce, w szczególności w sytuacjach stricte zawodowych (język obcy branżowy),
- ułatwienie rozwoju zawodowego uczniów,
- nauka pracy w zespole międzynarodowym.

Oczekiwane rezultaty:
- nabyte nowe umiejętności zawodowe i metody pracy zawodowej
- uzyskanie certyfikatów potwierdzających udział w praktykach zagranicznych
- uzyskanie certyfikatów potwierdzających przygotowanie językowe i kulturowe
- wzrost konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy

 

W marcu 2018r. dziesięciu wybranych uczniów po pozytywnym przejściu rekrutacji wyjechało do WALENCJI na 3 tygodniowe praktyki zagraniczne do restauracji.

Kryteria rekrutacji to:

1. Kandydaci byli zobowiązani do złożenia odpowiedniej dokumentacji zawierającej: CV, Podanie (zawierające oczekiwania związane z praktykami, plan wykorzystania zdobytej na praktykach wiedzy, zaplanowanie własnej ścieżki kariery oraz opis motywacji do udziału w projekcie) -ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

2. Frekwencja oraz średnia ocen z zakończonego przed rekrutacją semestru

3. Opinia samorządu szkolnego oraz pedagogiczno - wychowawcza z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej zgodnie z polityką wyrównywania szans edukacyjnych .

4. Opinia instruktora praktycznej nauki zawodu

5. Aktywność i zaangażowanie w działania szkoły i poza szkołą lub sformowana chęć zwiększenia własnej aktywności w tym zakresie

6. Wynik przygotowanego na potrzebę rekrutacji do projektu, testu z zakresu wiedzy zawodowej z elementami wiedzy dotyczącej kultury kraju w którym odbywać będą się praktyki

7. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, na której uczeń będzie musiał przedstawić własną osobę (w j. angielskim), odpowiedzieć na dwa pytania (w j. pol.) z zakresu własnych motywacji do udziału wprojekcie.

WYNIKI REKRUTACJI :

 

LISTA GŁÓWNA

1.Cychowski Kacper

2.Gowin Natalia

3.Gradek Dawid

4.Kryszyłowicz Kinga

5.Kucharska Beata

6.Łajczak Szymon

7.Mrowiec Maciej

8.Suchy Martyna

9.Wróbel Marcin

10.Więcej Józef

LISTA REZERWOWOWA

1.Gabriel Dziergas

 

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ W ZAŁĄCZNIKU

- przygotowanie językowe -j.hiszpański 30 h

- przygotowanie językowe - j.angielski 10 h

- przygotowanie kulturowe - 4 g

- przygotowanie  pedagogiczne - 4 g

 

W wolnym czasie młodziez zwiedzała  :Oceanarium , Bio-Park , Montanejo oraz miasto Walencję.

 

 

Przygotowania do wyjazdu  ...zajęcia z j.hiszpańskiego i j.angielskiego

 

 

 

Pliki do pobrania