Zespół Szkół w Żywcu

Rekrutacja elektroniczna VULCAN

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzona zostanie z

wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru https://slaskie.edu.com.pl)

 

 na zdjęciu krótka instrukcja do logowania

 

 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE KANDYATÓW

I.

od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie PODANIA  (druk do pobrania w szkole) oraz WNIOSKU   wydrukowanego  z systemu https://slaskie.edu.com.pl/ podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.II. od 21 czerwca 2024 r.do 5 lipca 2024 r.do godz. 15.00


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej poprzez dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru następujących dokumentów:
• świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczona kopia),
• zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub poświadczona kopia),


III. od 12 lipca 2024 r.do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

• Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.Osoby przyjęte zobowiązane są dodatkowo:


• złożyć dwa zdjęcia legitymacyjne
• uiścić opłatę wpisową na indywidualny numer konta wydany przez sekretariat
• złożyć zaświadczenie z Medycyny Pracy (skierowania  będą  wydawane przez sekretariat)